بازدید مدیرکل حراست شهرداری اصفهان از روند تجهیز و ساخت هایپر کارکنان شهرداری اصفهان

مدیر کل حراست شهرداری اصفهان به همراه معاون و مشاورین خود از روند تکمیل و تجهیز پزوژه هایپر کارکنان شهرداری اصفهان بازدید نمود.ایشان نکاتی در خصوص رعایت مسائل امنیتی و هم چنین تسریع در امر بهره برداری پروژه را به مسئولین امر یادآوری نمودند.کد محتوا 32917