مشخصات کلی

محمدعلی صرامی
مدیرکل اداره کل بازرسي شهرداري اصفهان
1399/11/09 12:14

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل بازرسي شهرداري اصفهان 1398 درحال خدمت
کد محتوا 29565

برچسب ها