مشخصات کلی

رسول امینی
1351
مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان
1399/08/15 09:13

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل حراست شهرداري اصفهان 1397 درحال خدمت
کد محتوا 23030

برچسب ها