برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری

مدیــرکل حراســت شــهرداری اصفهــان در جلســه افتتاحیــه اولیـــن دوره آموزشـــی حفاظـــت فیزیکـــی بـــرای کارکنـــان انتظامـــات شـــهرداری اصفهـــان گفـــت: در دنیـــای در حـــال تغییــر کنونــی، اهمیــت و ضــرورت آمــوزش در ســازمانها، نهادهـــا و شـــرکتها بـــه دالیـــل مختلـــف پذیرفتـــه شـــده اســـت و ادامـــه حیـــات ایـــن ســـازمانها و نهادهـــا تـــا حـــدود زیـــادی بـــه دانـــش، آ گاهـــی و مهارتهـــای گونا گـــون و جدیـــد بســـتگی دارد و هـــر چقـــدر دانـــش و مهـــارت کارکنـــان بـــا نیازهـــای جامعـــه و پیشـــرفتهای علمـــی، هماهنگـــی و انطبـــاق بیشـــتری داشـــته باشـــد، درجـــه اطمینـــان از موفقیـــت فـــرد و ســـازمان باالتـــر اســـت. در نتیجـــه کارکنـــان آموزشدیـــده نســـبت بـــه کارکنـــان آمـوزش ندیـده، نسـبت بـه تغییـرات سـازمانی و همچنیـن تغییـــرات پیرامونـــی خـــود، آ گاهانهتـــر وا کنـــش نشـــان میدهند. بـــه گـــزارش اصفهانزیبـــا رســـول امینـــی افـــزود: آمـــوزش، میــزان اطالعــات، دانــش، مهارتهــا و قابلیــت کارکنــان را افزایـش خواهـد داد و این امـر باعـث موفقیت فرد و سـازمان خواهــد شــد و همیشــه ســازمانهایی موفــق خواهنــد بــود کـــه در مقابـــل تغییـــرات جهانـــی بـــه روز و بهعنـــوان یـــک ســـازمان یادگیرنـــده مطـــر ح باشـــند. او اظهـــار کـــرد: هـــدف از آمـــوزش، فراهـــم آوردن زمینـــهای اســـت کـــه بـــر اســـاس آن تواناییهـــای بالقـــوه افـــراد بـــه فعــل درآیــد و اســتعدادهای آنهــا شــکوفا شــود. البتــه ایــن آموزشهـــا صرفـــا نبایـــد بـــرای رفـــع مســـئولیت یـــا کســـب گواهینامـــه یـــا مزایـــای مـــادی باشـــد. مدیـــرکل حراســـت شـــهرداری تصریـــح کـــرد: بـــا گذشـــت زمـــان، شـــاهد اهمیتیافتـــن نقـــش انتظامـــات بـــرای باالبـردن ضریـب امنیـت در سـازمانها، شـرکتها، نهادهـا و... هســـتیم. امینـــی افـــزود: سیســـتم حفاظـــت فیزیکـــی و انتظامـــات در ایـــران متأســـفانه کمـــا کان بـــه همـــان شـــیوههای ســـنتی و قدیمـــی کـــه توانایـــی پاســـخگویی بـــه نیازمندیهـــای روز نیســـت، متکـــی بـــوده و همـــگام بـــا رشـــد و پیشـــرفت علمــی و تکنولــوژی حرکــت نکــرده اســت. بنابرایــن بــا ایــن آموزشهـــا و توانمندســـازی نیـــروی انســـانی و بهرهمنـــدی از دانـــش روز و اســـتفاده از تجهیـــزات، ســـختافزارها و نرمافزارهـــای روز دنیـــا بـــه دنبـــال بهـــرهوری بیشـــتر و کارآمـــدی بیشـــتر حـــوزه حفاظـــت فیزیکـــی ایـــن اداره کل هســـتیم . مدیـــرکل حراســـت شـــهرداری گفـــت: گفتنـــی اســـت ایـــن آموزشهـــا در ایـــن مرحلـــه بـــرای 650 نفـــر از کارکنـــان انتظامـــات مناطـــق 15گانـــه، معاونتهـــا و ســـازمانهای شـــهرداری از تاریـــخ 4/3/1400 تـــا 12/3/1400 بـــه مـــدت 8 روز کاری از ســـاعت 8 صبـــح تـــا ســـاعت 14 بـــا 6 عنـــوان درســـی برگـــزار شـــده اســـت؛ همچنیـــن بـــه منظـــور حفـــظ رعایـــت پروتکلهـــای بهداشـــتی و دســـتورالعملهای ســتاد ملــی کرونــا، برگــزاری دوره در هــر روز بــا ظرفیــت یــک چهــارم افــراد و بــا حفــظ فاصلهگــذاری و ســایر مــوارد برگــزار میشـــود. در پایـــان امیدواریـــم بـــا برگـــزاری ایـــن دورههـــا و افزایـــش دانـــش و مهـــارت کارکنـــان و توانمندســـازی آنهـــا و بهکارگیـــری ابزارهـــای نویـــن، قـــدم بزرگـــی بـــرای پویایـــی مجموعـــه اداره کل حراســـت شـــهرداری برداشـــته باشیم


برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری
برگزاری اولین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی برای انتظامات شهرداری

کد محتوا 33653